Adıyaman Üniversitesi akademik personeller alacak

Okuduğunuz haber
ENEZ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI YAPACAK

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapılacak

Anasayfa   /    KAMU PERSONELİ    /    Enez Belediyesi memur alımı yapacak

Enez Belediyesi memur alımı yapacak

Enez Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye itfaiye yönetmeliği, Belediye Zabıta yönetmeliği ve Mahalli idarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ,e Atama yonetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, Kpss türü, Kpss taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

KAMU PERSONELİ      25 Eylül 2018 - 22:23     0

Enez Belediyesi memur alımı yapacak

Memurhaberi.Net - Enez Belediyesi'nin boş bulunan Ekonomist, İtfaiye Eri, Zabıta Memuru kadroları için memur alımı yapılacak.


BAŞVURU GENEL SARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 6nu.nun 48.Maddesinin (A) fikrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir,
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53,üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu duzenin- işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, t iı"ıi-inur, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ıuçlarından mahküm olmamak,
-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş'ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıŞ yahut ertelenmiş veya Yedek
sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
-İlan'edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.


2-BASVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak2016 yılı KPSSP94 ve 20l8 Yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. zabıta memuru kadro unvanl için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, ekonomist kadro unvanl için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanlnl almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fikrasında belirtilen genel şartların yanı slra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin l5/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az | 67 metre, kadınlarda en az |.60 metre boyunda olmak ve boyun l metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) l0 kilogramdan fazla fark olmamasl ve
sınavın yapıldığı tarİhte 30 yaşını doldurmamış olmak

ç. boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisiolmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
e. Itfaiye eri kadrosuna atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/l0/l983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.


3-BASVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru strasında;
-İş Talep Formu ( Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet adresinden- www.enez.bel.tr temin edilecektir.)
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi,
-KPSS sonuç belgesinin çıktısı,
-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-İtfaiye memunı kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfi sürücü belgesi,
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-2 Fotoğaf (1 adedi forma yapıştırılacak),
-GiriŞ slnavlna katılmak isteyenlerden isteııileır belgelerin aslı ibraz edilınek kaydiyla suretleri tasdik edilebilir. 


4-BASVURU YERİ. TARiHi. ŞEKLi VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü srnava katılabilmek için ;
- Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer 15 l0 20l8 gününden l6 10.2018 Salı günü saat 77.30'a kadar (saat 09:00-17,.30 arasında)
İşleri Müdürluğune teslim etmeleri gerekmektedir.
-İtfaiye eri ve zabıta eri kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır.
-Ekonomist kadrosu için başvurular şahsen veya iadeli taahtitlü posta yoluyla yapılacaktır.
-Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başwrular alınmayacaktır.
-Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


5-BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDiLENLER:

-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro saylsının beş katı oranında aday sözlü slnava çağrılacaktır.
-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynt puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
-SözlU sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zaman:. I9l1O/20|8 tarihinde belediyemiz internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


6-SINAVIN YERİ. ZAMANI VE KONULARI:

-Enez Belediyesi toplantı salonunda belirtilen kadrolar için23.10.20l8 Salı günü saat 09.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 23.10.20|8 Salı günü saat 14.00 da başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.
-Sözlü sınav ve uygulamalı slnav aynt gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.


sınav konuları:
•    Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
•    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
•    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
•    Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav: kadro unvanına iliskin mesleki hilgi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.


Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme;

Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin İnternet adresinde ilan edilecektir. 


İtfaiye eri sınavında değerlendirme;
•    Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
•    Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
•    Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40'ı, uygulamalı bölümünün %60'ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
•    Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin İnternet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl· aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecekti􀀭. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin İnternet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.


Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 
İlan Olunur. 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ