O haber de yalan çıktı! İntihar sebebi pantolon alamamak değil bambaşkaymış..

Okuduğunuz haber
KONKORDATO NEDİR, NEYE YARAR, NEYE DENİR?

İstanbul Kent Üniversitesi akademik personeller alacak

Anasayfa   /    NEDİR    /    Konkordato nedir, neye yarar, neye denir?

Konkordato nedir, neye yarar, neye denir?

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz ancak yabancı bir kelime karşılığı olması sebebiyle anlamını bilmediğimiz bu kelime karşılığında Şirketler mahkeme yoluna gidip ilanı almaktadır. Peki nedir bu Konkordato, neye yarar, neye denir..

NEDİR      24 Eylül 2018 - 11:25     0

Konkordato nedir, neye yarar, neye denir?

Memurhaberi.Net - İflas durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşmeye denir. Genellikle Ticaret Mahkemeleri yolu ile çözülen ve ilan edilen Konkordato son günlerde adını sıkça duyuyoruz.

Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu konkordato talep edebilir.

Konkordato elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir hukuki çözümdür. Piyasa şartlarının iyi olmaması, borçlunun işlerinin bozulması, tahminlerinde yanılmış olması gibi sebeplerle, bir borçlunun mali durumu kötüleşmiş olabilir. Eğer borçlu bütün borçlarını ödemek zorunda bırakılırsa, borçlunun elindeki mevcudu bütün borçlarını ödemeye yetmeyecektir. 

Türkçe konkordato kelimesinin İngilizce karşılığı, n. bankrupt's certificate. Türkçe konkordato kelimesinin Almanca karşılığı ise das Konkordat.

Konkordato sermaye şirketi olsun olmasın bütün borçlular için geçerlidir.
Konkordato iflas ertelemenin aksine sermaye şirketi olmayan (kolektif, komandit şirketler gibi) şirketler ve şahıslar için de uygulanabilir.
Kısaca vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan bütün borçlular asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilirler.

Konkordato elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir hukuki çözümdür. Piyasa şartlarının iyi olmaması, borçlunun işlerinin bozulması, tahminlerinde yanılmış olması gibi sebeplerle, bir borçlunun mali durumu kötüleşmiş olabilir. Eğer borçlu bütün borçlarını ödemek zorunda bırakılırsa, borçlunun elindeki mevcudu bütün borçlarını ödemeye yetmeyecektir. 

Konkodato iyi niyetli borçlunun alacaklılarıyla yaptığı, ticaret mahkemesinin onayıyla geçerlilik kazanan anlaşmadır. Konkordato elinde olmayan nedenlerle borçlarının tümünü ödeyemeyen iyiniyetli borçlular için kabul edilmiş bir borç ödeme anlaşmasıdır. Bu yolla borçlu haciz ve iflas takibinden kurtulur. Konkordato ile borçlu, alacaklılarının çoğunluğuyla bir anlaşma yapar. Bu anlaşma ile alacaklılar bir oranda alacaklarından vazgeçerler. Borçlu da elindeki tüm mal varlığıyla borçlarını kabul edilen oranda öder ve geri kalan borçlarından kurtulur. 

Böyle bir borçlu (eğer iflasa tabi ise) iflasın eşiğinde bulunmaktadır. Borçlu iflasa tabi değilse, elini çabuk tutup borçlunun mallarını daha önce haczettiren alacaklılar alacaklarına tam olarak kavuşacaklar, biraz daha geç davrananlar ise elleri boş döneceklerdir. 

İşte, bu durumda olan bir borçlu, alacaklılarının çoğunluğu ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre, alacaklılar alacaklarının yüzde belli bir miktarından (mesela yüzde otuzundan) vazgeçerler. Borçlu, elindeki mevcudu ile, bütün borçlarını kabul edilen yüzde (Örnekde yüzde yetmiş) oranında öder, geri kalan borçlarından (Örnekde yüzde otuzundan) kurtulur. 

Borçlunun alacaklılarının üçte iki çoğunluğu ile yaptığı ve onu kabul etmeyen diğer alacaklıları da bağlayan bu anlaşmaya konkordato denir. 

Buna göre konkordato, borçlunun alacaklılarının (en az 2/3) çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden öyle bir anlaşmadır ki, bununla imtiyazsız alacaklılar borçluya karşı alacaklarının belirli bir yüzdesinden feragat ederler ve borçlu, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını (yüzdesini) ödemekle, borçlarının tamamından kurtulur. 

Burada anlatılacak olan konkordato resmi konkordatodur. Bunun yanı sıra özel konkordato vardır. Alacak miktarında İndirim veya süre verilmesi şeklinde yapılabilen bu özel konkordato, tamamen alacaklılar ile borçlu arasında yapılmış bir anlaşmadır ve sözleşmenin tarafları olan alacaklılar ile borçlunun iradesine dayanır. Resmi konkordatodan farklı olarak özel konkor­dato, kabul etmeyen alacaklıyı bağlamaz ve resmi organların hiç bir şekilde katılımı söz konusu değildir. 

Neden Konkordato?
Çünkü mahkemenin vereceği geçici konkordato mühleti ile;

  1. Borçlu aleyhine amme alacakları dahil icra takibi yapılamaz,
  2. Başlayan icra takipleri durur,
  3. İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz,
    Mahkemenin geçici mühlet kararı ile uygulamaya geçen bu tedbirler borçluya rahat bir nefes aldıracaktır.Ve böylece borçlu işlerini düzene koymak ve borçlarını ödemek için son bir fırsat yakalamış olacaktır.

Borca batık şirketlerin ekonomiye yeniden kazandırılması ile;Şirketin çalışanları işsiz kalmayacak, şirket istihdam yaratmaya devam edecektir. Sonuçta herkes karlı çıkacaktır;

 


I. Konkordato Talebi Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, İcra Tetkik Mercii Hakimliği?ne başvurur. Borçlu dilekçesinde, konkordato projesini bildirir ve ayrıntılı bir bilançosunu verir. 

Tetkik mercii, borçlunun konkordato teklifini, konkordato mühleti veri­lebilmesi için gereken şartların bulunup bulunmadığını re?sen araştırır ve inceler. Borçlunun mevcudunun asgari yüzde elliyi karşılamaya yetip yetme­diği ve borçlunun teklifinin mevcudu ile mütenasip olup olmadığının tespiti için, Tetkik Merciinin re?sen bilirkişiye başvurması gerekir. Mercii bu şekilde yapacağı inceleme neticesinde şu iki karardan birini verecektir. 

   * Konkordato mühleti verilmesi için gerekli şartların mevcut olmadığı kanısına varırsa, konkordato teklifini reddeder.
   * Gerekli şartların mevcut olduğu kanısına varırsa borçluya konkordato mühleti verir ve birde komiser tayin eder. II. Konkordato Mühleti Konkordato projesini alan Tetkik Mercii, bu teklifi inceler ve teklifin öngörülen şartları haiz olduğu kanısına varırsa, borçluya iki aylık bir konkor­dato süresi verir. Mühlet verilebilmesi için borçlunun şu şartları taşıması gerekir.

GENEL HATLARI İLE KONKORDATO

Konkordato teklif eden borçlu şirket veya işletmenin işlerinde dürüst ve teklifinde samimi olmalıdır. Alacaklılarını zarar verici hareketlerde bulunmamış ve tutmaya mecbur olduğu defterleri muntazam bir şekilde tutmuş olmalıdır. 

Borçlu, alacaklıların borçlarının en az yüzde ellisini ödemeyi taahhüt etmelidir.

Teklif Olunan para borçlunun mevcudu İle Mütenasip olmalıdır.

Yukarıda anlatılan yüzde elli ödeme taahhüdü asgari şarttır. Borçlunun mevcudu daha fazla bir miktarı karşılayabilecek durumda ise (örneğin %75?ini), o zaman borçlunun bu nispette bir ödeme taahhüdünde bulunması gerekir.

 

SORULARLA KONKORDATO SÜRECİ NASIL İŞLER?

- Mahkeme ne zaman geçici mühlet kararı verir?
Konkordato talebi üzerine mahkeme, yasada belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verecektir.

-Geçici Konkordato Mühleti nedir?
Konkordato talebi üzerine mahkeme talep ve eklerinde bir eksik yoksa derhal geçici mühlet kararı verir ve borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli önlemleri alır.
Geçici mühlet üç aydır, gerekli görüldüğünde 2 ay daha uzatılabilir.

-Kesin Mühlet Nedir?
Geçici mühlet süresinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.
 

-Kesin mühlet uzatılabilir mi?
Kesin mühletin uzatılmasını konkordato komiseri ve borçlu talep edebilir.
Güçlük arz eden özel durumların olması halinde kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.
Borçlu uzatma talebinde bulunursa; komiserin de görüşü alınarak kesin mühlet uzatılabilir.
Uzatma talebi her iki durumda da kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır.
Mahkeme uzatma kararı vermeden önce, alacaklılar kurulunun görüşünü alır.
 

-Konkordato komiseri ne zaman atanır?
Mahkeme geçici mühlet kararı ile birlikte geçici komiser tayin eder. Geçici komiserlerin sayısı duruma göre üç kişiye kadar çıkarılabilir.
 

-Geçici konkordato komiseri kesin mühlette göreve devam eder mi?
Geçici komiserin kesin mühlet kararından sonra görevine devam edip etmeyeceğine mahkeme karar verir, mahkeme gerek görürse yeni komiser veya komiserler atayabilir.
 

-Konkordato komiserinin görevleri nelerdir?
a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

-Alacaklılar kurulu nasıl oluşur?
Mahkeme kesin mühlet kararı ile birlikte kayıtlı alacaklılar arasından bir alacaklılar kurulu atar. Kurulun üye sayısı 3, 5 ve en fazla 7 kişi olabilir.
Mahkeme alacaklılar kurulunu oluştururken alacakların hukuki niteliğini, alacaklıların kategorilerini dikkate alır.
 

-Alacaklılar kurulunun görevleri nedir?
Komiserin faaliyetlerine nezaret eder;
Komisere tavsiyelerde bulunabilir,
Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.
Komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir.
Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir

-Konkordato Süreleri
Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte 18 ay kesin süre konkordato süresi, sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlik 23 aylık bir süreyi kapsayabilir.
Mahkeme süreleri uzatmadığı takdirde toplam süre 1 yıl 3 ay olacaktır.

Bu sürelerle borçların ödeme vadelerini karıştırmamak gerekir. Borçlunun borçlarını ödeme vadesi konkordato anlaşmasında yer alır, borçların ödeme vadesi alacaklıların yasada yazılı nisapla onaylaması halinde belli bir sınırlamaya tabi değildir.

 

-Konkordatoda Görevli ve Yetkili Mahkeme
Konkordatoda görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemesidir,
Yetkili mahkeme sermaye şirketleri için şirketin merkez adresinin yargı çevresindeki Asliye Ticaret Mahkemesi,
Borçlu şahıs ise ikamet adresi Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.
 

-Kimler Konkordato Talep Edebilir?
Konkordato talep edebilecek borçlular iki gruba ayırabiliriz:
1-Şahıs firmaları,
2- Sermaye şirketleri ve kooperatifler,
3-Bunların alacaklıları.
Sermaye şirketleri limitet ve anonim şirketlerden oluşur.
 

-Konkordato isteme koşulları
Şahıs firmaları için;
Şahıs firmaları için öncelikli koşul vadesi geldiği hâlde borçlarını ödeyemeyecek veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunmaktır.
Sermaye şirketleri için
Sermaye şirketleri; anonim ve limitet şirketlerin konkordato talebinde bulunabilmeleri için aranan öncelikli koşul borca batık olmalarıdır. Aynı kural kooperatifler için de geçerlidir.
 

-Borca batıklık nedir?
Şirketin varlıkları şirketin borçlarını karşılamaya yetmeyecek durumda ise şirket borca batık kabul edilir.
 

-Borca batıklığın tespiti
Borca batıklığın tespiti için iki bilanço gereklidir.
1-Şirketin aktiflerinin işletmenin devamlılığı esasına göre değerlendirildiği bir ara bilanço,
2-Şirketin aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden değerlendirildiği bir ara bilanço,

Konkordato ile ne talep edilebilir?
Konkordato ile borçlu üç şey talep edebilir:
1-Borçlarında tenzilat yapılmasını,
2-Borçlarının vadeye yayılmasını,
3-Hem tenzilat ve hem de vade talep edebilir.

-Konkordato talebine eklenecek belgeler
1-Konkordato ön projesi,
2-Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler,
Borçlu deftere tabi ise;
a)Gelir tablosu,
b)Nakit akım tablosu,
c)Bilançolar (Aktiflerin işletmenin devamı esasına göre değerlendirildiği bir bilanço ve muhtemel satış fiyatına göre düzenlenecek bir bilanço.
d) Açılış ve kapanış tasdikleri,
e) Fikri haklar
f)Stok listesi
g) Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
3- Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
4- Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
5- Finansal Analiz Raporu

 

- Konkordato dilekçesi ve eklerini kimler hazırlamalı?
Hiç şüphesiz konkordato talebi bir avukat ile yapılmalıdır. Ancak bir avukatın konkordato dilekçe ve eklerini tek başına hazırlaması mümkün değildir.
Avukat mutlaka iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato çalışmalarında deneyimli mali müşavir ve finans uzmanları ile çalışmak durumundadır. Kısaca Konkordato bir ekip işidir.
 

-Geçici mühlet kararı ne kadar sürede alınabilir?
Süre öncelikle firmaya bağlıdır. Çünkü konkordato çalışmasını yürüten ekip firmadan birçok belge ve bilgi isteyecektir.
Tahminimiz; mahkemenin geçici mühlete karar verme süresi dilekçe ve eklerinin eksiksiz sunulması halinde en fazla10 gündür.

 

 

YORUM EKLEYİN

X

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen ziyaretçilere aittir.

X

Habere hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

GÜNÜN MANŞETLERİ